Spring til indhold

Vedtægter

Vores arbejde hviler på følgende vedvægter:

§ 1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er NANUBØRN.
Foreningen blev stiftet den 1 april.2008 og har hjemsted i Nuuk.

§ 2 – Formål 

Foreningen formål er at gennemføre aktiviteter, og projekter der yder omsorg og støtte samt styrker grønlandske børn og unge. Vi har fokus på sårbare børn og unge og på deres familier samt på deres muligheder for at bryde sociale mønstre. Formålet søges opnået ved:

 • Udvikling af projekter i Grønland, der styrker grønlandske børn og unges selvværd, deres muligheder og som øger tryghed i livet.
 • Andre aktiviteter til fremme af foreningens mål.

Det økonomiske grundlag søges tilvejebragt gennem:

 • Fonde
 • Private bidrag og bidrag fra erhvervslivet
 • Forskellige former for indsamlinger og andre foreningsaktiviteter
 • Offentlige og private tilskud.

Foreningens midler skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om placering af ikke-erhvervsdrivendes fondes midler.

§ 3 – Medlemmer

NANUBØRN består af en bestyrelse på min. 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges på vores generalforsamling og vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen arbejder ulønnet og på frivillig basis og vilkår.

§ 4 – Generalforsamling

Det årlige medlemsmøde, der er foreningens øverste myndighed, afholdes senest 8 måneder efter regnskabsårets ud-
løb.

Der indkaldes med 14 dages varsel med nedennævnte dagsorden og med angivelse af program. Dagsordenen for
årsmødet skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab for det forløbne år
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Eventuelt

 

§ 5 – Forslag til generalforsamlingen

Forslag til behandling på årsmødet skal være foreningen i hænde senest 14 dage efter udsendelse af mødeindkaldelsen. Udgifterne til årsmødet afholdes af foreningen.

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte, at der indkaldes til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde sker med 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for det ekstraordinære årsmøde.

§ 7 – Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af min. 2 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

§ 8 – Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder bestyrelsen, når det skønnes nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt.

Formanden afgiver på hvert bestyrelsesmøde orientering. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger i bestyrelsen tages med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
I tilfælde af formandens forfald varetages dennes opgaver af næstformanden, og næstformandens stemme er i så fald afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 9 – Tegningsret

Foreningen tegnes af:

 1. Formanden eller næstformanden i forening med yderligere et medlem af bestyrelsen,
 2. af den samlede bestyrelse.

 

§ 10 – Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de regler, der måtte gælde i årsregnskabsloven eller lignende lovgiv-
ning for foreninger.

§ 11 – Ændringer af vedtægter

Beslutning om ændring af foreningens vedtægter træffes af årsmødet. Beslutningen kræver, at forslaget om ændring af foreningens vedtægter er forelagt årsmødet af bestyrelsen, og af bestyrelsen besluttet med mindst 3⁄4 af bestyrelsens medlemmer.
For at forslaget om ændring af foreningens vedtægter kan besluttes, kræves tilslutning fra mindst 4/5 af de fremmødte, stemmeberettigede, deltagere i årsmødet.

§ 12 – Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen. Beslutningen kræver, at forslaget om foreningens opløsning er forelagt årsmødet af bestyrelsen, og af bestyrelsen besluttet med mindst 3⁄4 af bestyrelsens medlemmer. For at forslaget om foreningens opløsning kan besluttes, kræves tilslutning fra mindst 4/5 af de fremmødte, stemmeberettigede, deltagere i generalforsamlingen

Opløses foreningen herefter ved beslutning truffet i overensstemmelse med stk.1, skal foreningens overskud ved opløsningen tilfalde en anden forening, som er hjemmehørende her i landet.